Utawarerumono

Utawarerumono Episode 26 - Him Whose Song is Sung
Utawarerumono Episode 25 - Traces of an Ancient Dream
Utawarerumono Episode 24 - On the Path of Destruction
Utawarerumono Episode 23 - Where the Heart Lies
Utawarerumono Episode 22 - Odious Pact
Utawarerumono Episode 21 - The Great Seal
Utawarerumono Episode 20 - First Battle
Utawarerumono Episode 19 - Farewells
Utawarerumono Episode 18 - The Rebel Army
Utawarerumono Episode 17 - The Young Sovereign
Utawarerumono Episode 16 - At the End of the Battle
Utawarerumono Episode 15 - End of the Banquet
Utawarerumono Episode 14 - The Ravages of War
Utawarerumono Episode 13 - A Bloody Battle
Utawarerumono Episode 12 - Unrest
Utawarerumono Episode 11 - Everlasting Promise
Utawarerumono Episode 10 - The Mercenary
Utawarerumono Episode 9 - Taboo
Utawarerumono Episode 8 - The Mediator
Utawarerumono Episode 7 - Invasion of the Imperial City
Utawarerumono Episode 6 - Gathering Force
Utawarerumono Episode 5 - Daughter of the Forest
Utawarerumono Episode 4 - One-Way Path
Utawarerumono Episode 3 - Violet & Amber
Utawarerumono Episode 2 - Ruler of the Wild Forest
Utawarerumono Episode 1 - The Uninvited
Login Signup Full Site