Tenchi Muyo! GXP

Tenchi Muyo! GXP Episode 26 - Final Engagement
Tenchi Muyo! GXP Episode 25 - Graduation
Tenchi Muyo! GXP Episode 24 - Parallel
Tenchi Muyo! GXP Episode 23 - Pursuit
Tenchi Muyo! GXP Episode 22 - Duel
Tenchi Muyo! GXP Episode 21 - Reckoning
Tenchi Muyo! GXP Episode 20 - Beware the Unko!
Tenchi Muyo! GXP Episode 19 - Seiryo Attacks
Tenchi Muyo! GXP Episode 18 - The Price of Fortune
Tenchi Muyo! GXP Episode 17 - Getting Reacquainted
Tenchi Muyo! GXP Episode 16 - Homecoming
Tenchi Muyo! GXP Episode 15 - Runaway Fuku
Tenchi Muyo! GXP Episode 14 - Neju Who?
Tenchi Muyo! GXP Episode 13 - Old Reveals and New Deals
Tenchi Muyo! GXP Episode 12 - The Vengeful and the Wounded
Tenchi Muyo! GXP Episode 11 - First Paychecks
Tenchi Muyo! GXP Episode 10 - Baptism
Tenchi Muyo! GXP Episode 9 - A Stormy Voyage
Tenchi Muyo! GXP Episode 8 - Meet the Parents
Tenchi Muyo! GXP Episode 7 - Moving In
Tenchi Muyo! GXP Episode 6 - First Tests
Tenchi Muyo! GXP Episode 5 - Seeing is Believing
Tenchi Muyo! GXP Episode 4 - True Love, Truly Painful
Tenchi Muyo! GXP Episode 3 - The Devil Princess of Jurai
Tenchi Muyo! GXP Episode 2 - Invasion
Tenchi Muyo! GXP Episode 1 - Seize the Day
Login Signup Full Site