Hiiro No Kakera

Hiiro No Kakera Season 2 Episode 13 - The Eternal Pledge
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 13 - The Power of Onikirimaru
Hiiro No Kakera Season 2 Episode 12 - The Guardians' Awakening
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 12 - A Time for Battle
Hiiro No Kakera Season 2 Episode 11 - Scarlet Fragments
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 11 - The Demon's Tradition
Hiiro No Kakera Season 2 Episode 10 - The Power of the Gods
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 10 - The Guardian's Feelings
Hiiro No Kakera Season 2 Episode 9 - The Eternal Promise
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 9 - The Rumbling of the Earth
Hiiro No Kakera Season 2 Episode 8 - Their Resolution
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 8 - The Prediction of The Bureau of Medicine
Hiiro No Kakera Season 2 Episode 7 - Memory of a Dream
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 7 - The Breaking of Bonds
Hiiro No Kakera Season 2 Episode 6 - The Deceitful Heart
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 6 - The Course of the Battle
Hiiro No Kakera Season 2 Episode 5 - The Truth Behind the Tears
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 5 - The Two Tasks
Hiiro No Kakera Season 2 Episode 4 - The Destruction of the Five Houses
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 4 - Advent of the Saint
Hiiro No Kakera Season 2 Episode 3 - The Traitor's Vow
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 3 - The Five Guardians
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 2 - A Step of Determination
Hiiro No Kakera Season 2 Episode 2 - Ominous Dark Clouds
Hiiro No Kakera Season 1 Episode 1 - Tamayori Princess
Hiiro No Kakera Season 2 Episode 1 - The Tamayori's Fate
Hiiro No Kakera Season 2 PV 1
Login Signup Full Site